Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

กองสวัสดิการและสังคม

 • กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชน


  งานพัฒนาชุมชน

  • - งานธุรการ สารบรรณ
  • - งานชุมชนเมือง
  • - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
  • - งานพัฒนาชุมชน
  • - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

  • - งานสังคมสงเคราะห์
  • - งานการวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์
  • - งานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์