Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ซึ่ง อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับภารกิจตามแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ และเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอเสนอขอจัดตั้งกองวิชาการ และแผนงานและกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการ และแผนงานของเทศบาลตำบลบางพูน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี งานจัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำเรียบเรียงแผนพัฒนา งานนิติการ และงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ งานพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  • - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • - งานจัดทำงบประมาณ
  • - งานธุรการ สารบรรณ
 • ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

  • - งานบริการเผยแพร่วิชาการ
  • - งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
  • - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  • - งานตราเทศบัญญัติ.
  • - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  • - งานกฎหมายและคดี
  • - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
  • - งานชุมชนสัมพันธ์
  • - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์