Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักปลัดเทศบาล

 • สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลฯ ประกอบด้วย
 • ฝ่ายอำนวยการ


  งานบริหารงานทั่วไป

  • - งานธุรการ สารบรรณ
  • - งานรัฐพิธี
  • - งานอำนวยการและข่าวสาร
 • งานบริหารงานบุคคล

  • - งานแผนอัตรากำลัง
  • - งานบรรจุแต่งตั้ง
  • - งานอัตรากำลัง
  • - งานพัฒนาบุคลากร
 • งานกิจการสภาเทศบาล

  • - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
  • - งานการประชุม
  • - งานอำนวยการและประสานราชการ
  • - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
 • ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • - งานป้องกัน
  • - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  • - งานกู้ภัย
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย

  • - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • - งานสนับสนุนและบริการ
  • - อปพร./ศูนย์อปพร.
 • ฝ่ายปกครอง

  • - งานทะเบียนราษฎรและบัตร
  • - งานเลือกตั้ง
  • - งานข้อมูลการเลือกตั้ง
  • - งานเทศกิจ