Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
[ กองสาธารณสุข ] แบบคำร้องรับใบอนุญาต
[ กองสาธารณสุข ] คำร้องทั่วไป
[ กองสาธารณสุข ] ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
[ กองศึกษา ] ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[ กองศึกษา ] ขอย้ายนักเรียน
[ กองวิชาการ ] คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
[ กองช่าง ] การขอมิเตอร์น้ำ
[ กองช่าง ] แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
[ กองช่าง ] ยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
[ กองช่าง ] ใบแจ้งการขุดดิน
[ กองช่าง ] งานควบคุมอาคาร
[ กองช่าง ] คำร้องทั่วไป
[ กองช่าง ] คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
[ กองช่าง ] ขอใช้น้ำประปา
[ กองช่าง ] การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ
[ กองคลัง ] การชำระภาษีท้องถิ่น
[ กองคลัง ] สัญญารับสภาพหนี้
[ กองคลัง ] แบบแสดงรายการภาษีป้าย
[ กองคลัง ] แบบแสดงรายการที่ดิน
[ กองคลัง ] แบบสอบถาม