Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการโครงการจัดตั้งศูนย์สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบางพูน
ใบสมัครโครงการจัดตั้งศูนย์สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบางพูน
แบบฟอร์มการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว (หอพัก/ห้องเช่า/อพาร์ทเม้นท์)
แบบฟอร์มการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว (บุคคลธรรมดา)
[ สำนักปลัด ] คำร้องทั่วไป
[ สำนักปลัด ] คำร้อง
[ กองวิชาการและแผนงาน ] การจดทะเบียนพาณิชย์
[ กองการศึกษา ] เอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
[ กองสวัสดิการ ] การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
[ กองสวัสดิการ ] การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
[ กองสวัสดิการ ] หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าฌาปนกิจ
[ กองสวัสดิการ ] สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
[ กองสวัสดิการ ] ลาออกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
[ กองสวัสดิการ ] ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ กองสวัสดิการ ] ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
[ กองสวัสดิการ ] ทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ
[ กองสวัสดิการ ] ชื่อกลุ่มอาชีพ
[ กองสวัสดิการ ] คำร้องทั่วไป
[ กองสาธารณสุข ] การขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[ กองสาธารณสุข ] แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน