Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2561
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 - 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561-2564
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
กำหนดการโครงการจัดตั้งศูนย์สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบางพูน
ใบสมัครโครงการจัดตั้งศูนย์สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบางพูน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
แผนดำเนินงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลบางพูน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลบางพูน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) เทศบาลตำบลบางพูน
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2559-2563)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ 2560