Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายขจรรุ่ง มาสุข
ประธานสภาเทศบาล
นายพล มินบำรุง
เลขานุการสภาฯ เขต 2
นายสุชาติ เจริญจุฑารักษ์
รองประธานสภาเทศบาล
 • นางประเทือง ฟักแฟง
  สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • นายประเสริฐ หวังสุข
  สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • น.ส.ออมทรัพย์ จุลวงษ์
  สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • นายสมบัติ แซ่เอี้ยว
  สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • นายสมจิตร แตะไธสง
  สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • นายมานพ สุดเสียง
  สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • น.ส.นิภาพร ไพศาลเจริญงาม
  สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • นายอานนท์ ศุภผล
  สมาชิกสภาฯ เขต 2