Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลบางพูน
นายพิชัย เสนาะเสียง
รองปลัดเทศบาลตำบลบางพูน
 • นางสุกัญญา ศุภศิริ
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • นางมาเรียม วรพันธุ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน
  ปลัดเทศบาลตำบลบางพูน
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 • ร้อยเอกหญิงชฎารัตน์ สมวี
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
  สิ่งแวดล้อม
 • นายอนันต์ นุ่มโต
  ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
 • นางสุดใจ จิตรบรรเทา
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • นายมานิตย์ เสวียงชัย
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 6
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม