Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายอำนวย นาคบุรินทร์
นายกเทศมนตรี
โทร 081-847-9272
 • นายณัฐพล มงคล
  รองนายกเทศมนตรี
  โทร 0822161220
 • นายเขตโสภณ ฮ้อแสงดี
  รองนายกเทศมนตรี
  โทร 0817334900
 • นางสาววรรณาพร เลิศประสิทธิ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทร 0845165916
 • นายธงชัย กองดอน
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  โทร 0813828374