Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายอำนวย นาคบุรินทร์
นายกเทศมนตรี
 • นายณัฐพล มงคล
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายเขตโสภณ ฮ้อแสงดี
  รองนายกเทศมนตรี
 • นางสาวสุธิดา จงประสพโชคชัย
  เลขานายกเทศมนตรี
 • นายธงชัย กองดอน
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี