Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลบางพูน

 • เทศบาลตำบลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

  • เทศบาลตำบลบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ เทศบาลตำบลบางพูน เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ซอยบัวยายมี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 [คลิกเพื่อดูแผนที่] โทรศัพท์ 025675592-3 แฟกซ์ 025676326 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,760 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือ
   • หมู่ที่ 1 ตลาดบางพูน
   • หมู่ที่ 2 คลองเปรมประชากร
   • หมู่ที่ 3 บางแขยง
   • หมู่ที่ 4 บางพูน
   • หมู่ที่ 5 คลองรังสิต
   • หมู่ที่ 6 คลองรังสิต
  • มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
   • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะของการใช้ที่ดินจะเป็นลักษณะของการสร้างที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องจากอัตราการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงทำให้วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไปและมีฝนตกตามฤดูกาล เช่นเดียวกับพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางของประเทศ
   • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน
   • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน
   • ฤดูหนาว ริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม
 • สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล

  • ข้อมูลของ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
   ตำบล/แขวง ชาย หญิง รวม
   ตำบลบางพูน 11,426 12,740 24,166
   หมู่ที่ 1 ตลาดบางพูน 401 426 827
   หมู่ที่ 2 คลองเปรมประชากร 1,513 1,707 3,220
   หมู่ที่ 3 บางแขยง 3,056 3,589 6,645
   หมู่ที่ 4 บางพูน 2,078 2,278 4,356
   หมู่ที่ 5 คลองรังสิต 1,259 1,298 2,557
   หมู่ที่ 6 คลองรังสิต 3,119 3,442 6,561
 • สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล

  • ข้อมูลของ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
   ตำบล/แขวง จำนวน(หลัง)
   ตำบลบางพูน 18,116
   หมู่ที่ 1 ตลาดบางพูน 239
   หมู่ที่ 2 คลองเปรมประชากร 1,224
   หมู่ที่ 3 บางแขยง 2,887
   หมู่ที่ 4 บางพูน 2,129
   หมู่ที่ 5 คลองรังสิต 1,585
   หมู่ที่ 6 คลองรังสิต 10,052
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • เทศบาลตำบลบางพูน มีสถานีตำรวจ (สถานีย่อย) ในเขตเทศบาลตำบลบางพูน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
   • สถานีตำรวจรังสิตซิตี้ หมู่ที่ 6 บ้านคลองรังสิต
   • สถานีตำรวจสินธร - รังสิต หมู่ที่ 3 บ้านบางแขยด
 • ลักษณะเศรษฐกิจ

  • อาชีพ แยกเป็น

   • รับจ้าง 60%
   • ค้าขาย 20%
   • รับราชการ 10%
   • อื่นๆ 10%
 • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบางพูน

  • โรงแรม 2 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมัน 9 แห่ง
 • ผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 349 แห่ง โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 บ้านตลาดบางพูน  จำนวน 9 ราย
  • หมู่ที่ 2 บ้านคลองเปรมประชา  จำนวน 53 ราย
  • หมู่ที่ 3 บ้านบางแขยด  จำนวน 58 ราย
  • หมู่ที่ 4 บ้านบางพูน  จำนวน 23 ราย
  • หมู่ที่ 5 บ้านบางพูน  จำนวน 80 ราย
  • หมู่ที่ 6 บ้านคลองรังสิต  จำนวน 126 าย
 • ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

  การคมนาคม

  • ทางบก

   • ถนนหินคลุก จำนวน 16 สาย
   • ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
   • ถนนลาดยาง จำนวน 7 สาย
   • ถนนคอนกรีต จำนวน 17 สาย
  • ทางน้ำ

   • คลองเปรมประชากร
   • คลองบางพูน
   • คลองบางหลวง - เชียงราก
   • คลองรังสิตประยูรศักดิ์
  • การโทรคมนาคม

   • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 25 แห่ง
   • ครัวเรือนที่ติดตั้งโทรศัพท์ ประมาณ 90%
  • การไฟฟ้า เข้าถึงทั้งหมด

  • แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำคลอง จำนวน 6 สาย ได้แก่

   1. คลองเปรมประชา
   2. คลองรังสิตประยูรศักดิ์
   3. คลองบางหลวง - เชียงราก
   4. คลองบางพูน
   5. คลองบางแขยด
   6. คลองบางหลวงหัวป่า
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   • บ่อบาดาล 4 แห่ง