Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลบางพูน

 • เทศบาลตำบลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

  • เทศบาลตำบลบางพูน ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูนเป็นเทศบาลตำบลบางพูน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ซอยบัวยายมี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 [คลิกเพื่อดูแผนที่] โทรศัพท์ 025675592-3 แฟกซ์ 025676326 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,760 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน 17 ชุมชน คือ
   • หมู่ที่ 1 ตลาดบางพูน
   • หมู่ที่ 2 คลองเปรมประชากร
   • หมู่ที่ 3 บางแขยง
   • หมู่ที่ 4 บางพูน
   • หมู่ที่ 5 คลองรังสิต
   • หมู่ที่ 6 คลองรังสิต
  • มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
   • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะของการใช้ที่ดินจะเป็นลักษณะของการสร้างที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องจากอัตราการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงทำให้วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไปและมีฝนตกตามฤดูกาล เช่นเดียวกับพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางของประเทศ
   • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน
   • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน
   • ฤดูหนาว ริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม
 • สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล

  • ข้อมูลของ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ณ 31 มีนาคม 2564
   ตำบล/แขวง ชาย หญิง รวม
   ตำบลบางพูน 12,212 13,711 25,923
   หมู่ที่ 1 ตลาดบางพูน 316 323 639
   หมู่ที่ 2 คลองเปรมประชากร 1,572 1,763 3,335
   หมู่ที่ 3 บางแขยง 3,126 3,602 6,728
   หมู่ที่ 4 บางพูน 3,075 3,426 6,501
   หมู่ที่ 5 คลองรังสิต 1,171 1,245 2,416
   หมู่ที่ 6 คลองรังสิต 2,952 3,352 6,304
 • สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล

  • ข้อมูลของ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ณ 31 มีนาคม 2564
   ตำบล/แขวง จำนวน(หลัง)
   ตำบลบางพูน 19,969
   หมู่ที่ 1 ตลาดบางพูน 240
   หมู่ที่ 2 คลองเปรมประชากร 1,595
   หมู่ที่ 3 บางแขยง 3,389
   หมู่ที่ 4 บางพูน 3,046
   หมู่ที่ 5 คลองรังสิต 1,590
   หมู่ที่ 6 คลองรังสิต 10,109
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • เทศบาลตำบลบางพูน มีสถานีตำรวจ (สถานีย่อย) ในเขตเทศบาลตำบลบางพูน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
   • สถานีตำรวจรังสิตซิตี้ หมู่ที่ 6 บ้านคลองรังสิต
   • สถานีตำรวจสินธร - รังสิต หมู่ที่ 3 บ้านบางแขยด
 • ลักษณะเศรษฐกิจ

  • อาชีพ แยกเป็น

   • รับจ้าง 60%
   • ค้าขาย 20%
   • รับราชการ 10%
   • อื่นๆ 10%
 • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบางพูน

  • โรงแรม 2 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมัน 9 แห่ง
 • ผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 349 แห่ง โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 บ้านตลาดบางพูน  จำนวน 9 ราย
  • หมู่ที่ 2 บ้านคลองเปรมประชา  จำนวน 53 ราย
  • หมู่ที่ 3 บ้านบางแขยด  จำนวน 58 ราย
  • หมู่ที่ 4 บ้านบางพูน  จำนวน 23 ราย
  • หมู่ที่ 5 บ้านบางพูน  จำนวน 80 ราย
  • หมู่ที่ 6 บ้านคลองรังสิต  จำนวน 126 าย
 • ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

  การคมนาคม

  • ทางบก

   • ถนนหินคลุก จำนวน 16 สาย
   • ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
   • ถนนลาดยาง จำนวน 7 สาย
   • ถนนคอนกรีต จำนวน 17 สาย
  • ทางน้ำ

   • คลองเปรมประชากร
   • คลองบางพูน
   • คลองบางหลวง - เชียงราก
   • คลองรังสิตประยูรศักดิ์
  • การโทรคมนาคม

   • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 25 แห่ง
   • ครัวเรือนที่ติดตั้งโทรศัพท์ ประมาณ 90%
  • การไฟฟ้า เข้าถึงทั้งหมด

  • แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำคลอง จำนวน 6 สาย ได้แก่

   1. คลองเปรมประชา
   2. คลองรังสิตประยูรศักดิ์
   3. คลองบางหลวง - เชียงราก
   4. คลองบางพูน
   5. คลองบางแขยด
   6. คลองบางหลวงหัวป่า
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   • บ่อบาดาล 4 แห่ง