Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค

  1. แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  1. แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
  2. การสังคมสงเคราะห์
  3. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม
  4. การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา
  5. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการเศรษฐกิจ

  1. การส่งเสริมการลงทุน
  2. การส่งเสริมอาชีพ
  3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร
  4. การวิสาหกิจชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการ

  1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

  1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว