Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

  • “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาทางสังคม ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลคุณภาพชีวิต ความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีล้ำหน้า รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองน่าอยู่”