Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบางพูน

 • ดาว ๖ ดวง

  • หมายถึง จำนวนหมู่ในตำบลบางพูน
 • ดอกบัว

  • หมายถึง สัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี และหมายถึง บัว ๔ เหล่า คือบุคคล ๔ ประเภท หรือ ๔ กลุ่ม แยกตามระดับในทางธรรม ดังนี้
  • ๑. บัวก้นบึง

   • หมายถึง เปรียบเหมือนบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง ขัดกับความ เป็นจริงอย่างมาก คือ ไม่เชื่อว่าบาป-บุญมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง เทพ-พรหม-ผี-ปีศาจ-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกาย มีจริง ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริง แต่กลับไปเชื่อว่าตายแล้วสูญ บาปกรรมไม่มี มีชีวิตก็แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอมไปวัน ๆ สามารถทำความชั่วได้ง่าย ๆ บุคคลเหล่านี้ยากแก่การกลับใจเป็นคนดี ยากแก่การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จนมีผู้เรียกว่า “โมฆะบุรุษ” คือ เป็นบุรุษ (บุคคล) ที่เกิดมาสูญเปล่า ชีวิตไร้ค่า เสียชาติที่เป็นคน ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือทำประโยชน์แก่ตน ผู้อื่น หรือแก่โลกเลย เป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก คนพวกนี้แทบว่าไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเลย เป็นอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วย

   ๒. บัวใต้น้ำ

   • หมายถึง บุคลที่ยังดี ค่อยยังชั่วกว่าประเภทบัวก้นบึงอยู่บ้าง จมอยู่ใต้น้ำรอวันเวลาเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในโอกาสต่อไป พวกนี้ยังพอมีศีลอยู่บ้างเป็นบางข้อ ดีบ้างปะปนสลับกันไป ถ้าพวกนี้โอกาสพบครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่ดี แนะนำให้คำปรึกษา เขาก็มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไป

   ๓. บัวปริ่มน้ำ

   • หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจพอควรแล้ว ศีล ๕ อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง มีโอกาสทำบุญทำทาน กุศลต่างๆ บ่อยๆ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา พวกนี้ถ้าได้พบผู้แนะนำที่ดี เขาก็สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปเป็นกัลยาณชนหรือผู้เจริญแล้วได้ไม่ยากเลย

   ๔. บัวพ้นน้ำ

   • หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มีศีล ๕ ครบทุกข้อ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจพอสมควร ปฏิบัติทั้งทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญาครบถ้วน ในองค์ ๓ มีโอกาสบรรลุธรรม ถึงมรรค-ผล-นิพพานได้ไม่ยาก ถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ท้อถอย
 • ปลา และเต่า

  • หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของตำบลบางพูน