Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาล

  • การสาธารณสุข

    • สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
    • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 5 แห่ง
    • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100